Takster gældende for regnskabsåret 2024

  Se PDF
Gældende fra 1. januar 2024
FORBRUGSBIDRAG  eksl. moms   Inkl. moms 
Forbrug 1 MWh (1.000 kWh)  kr.           640,00  kr.           800,00
EFFEKTBIDRAG
Fast afgift pr. m2 samlet beboet areal iflg. BBR  kr.             30,00  kr.             37,50
Ved fastsættelse af den enkelte aftagers antal m2 areal, der danner grundlag for den faste afgift, anvendes følgende beregning:
Bolig 100%  kr.             30,00 kr. 37,50
Butik 80%  kr.             24,00 kr. 30,00
Butik (fødevarer) 40%  kr.             12,00 kr. 15,00
Kontorer 100%  kr.             30,00 kr. 37,50
Værksteder m.m. 60%  kr.             18,00 kr. 22,50
Lagerrum, produktion m.m. 40%  kr.             12,00 kr. 15,00
Store sale 40%  kr.             12,00 kr. 15,00
Dokumenterede A2 lavenergihus 65%  kr.             19,50 kr. 24,38
Dokumenterede A1 lavenergihus 47%  kr.             14,10 kr. 17,63
TARIFFER
Motivationstarif. Beregnes som et tillæg på 2% pr. °C af energiprisen ved for lav temperaturdifferens (under 25°C). 
ABONNEMENTBIDRAG
Abonnementsbidrag pr. år  kr. 600,00 kr. 750,00
Der kan opkræves 3 måneders aconto forbrug i depositum.
INVESTERINGSBIDRAG
Tilslutningsbidrag pr. m²  kr.           100,00  kr.           125,00
Fritliggende enfamiliehuse maks.  kr.     18.000,00  kr.     22.500,00
Kæde-/rækkehuse maks.  kr.     12.000,00  kr.     15.000,00
Etageboliger ol almene familieboliger maks.  kr.       9.000,00  kr.     11.250,00
Ældreboliger maks.  kr.       7.200,00  kr.       9.000,00
Ungdomsboliger maks.  kr.       3.600,00  kr.       4.500,00
Erhvervs-/industriejendomme efter tilbud, dog maks. 100,- pr. m2
STIKLEDNINGSBIDRAG
Lb. meter Stikledning. Minimum 3000,-    kr.       1.000,00  kr.       1.250,00
BYGGEMODNINGSBIDRAG
Ved køb af grund indbetales tilslutningsafgift til kommunen  kr.     20.000,00  kr.     25.000,00
GEBYRER
Rykkergebyr 1. gang Inkl. moms    kr.           100,00
Inkassomeddelelse Inkl. moms    kr.           100,00
Betalingsordning  Inkl. moms    kr.           100,00
Ekstra udskrift af opgørelser Inkl. moms    kr.             35,00
Ekstra adm.omkost. for kunder ikke tilmeldt BS Inkl. moms    kr.             20,00
Lukkegebyr Inkl. moms    kr.           375,00
Åbnegebyr   kr.           375,00  kr.           468,75
Flytteopgørelse  kr.             65,00  kr.             81,25
Ekstraordinær måleraflæsning med regning  kr.           200,00  kr.           250,00
Målerundersøgelse på stedet  kr.           335,00  kr.           418,75
Udbringning af måler  kr.           165,00  kr.           206,25
Fogedforretning, udkørende  kr.           330,00  kr.           412,50
øvrige fogedforretnings udgifter Dagspris
Afprøvning af måler (alm) Dagspris
Hvor intet andet er anført er alle priser er ekskl. moms
 
Beregning af standardhus. Opvarmning for et standardhus på 130 m2, med et forbrug på 18,1 MWh og abon. bidrag er: 130×37,50 + 18,1×800,00 + 750,00 = 20.105,00 kr.
 
Sikkerhedsstillelse. Gram Fjernvarme kan stille krav om sikkerhedsstillelse for fremtidig levering i tilfælde, hvor der er nærliggende risiko for, at Gram Fjernvarme uden denne sikkerhed vil lide tab ved fortsat levering til forbrugeren. Der vil ske en individuel bedømmelse af forbrugerens forhold, inden der stilles krav om sikkerhedsstillelse. Beløbsstørrelsen på den sikkerhedsstillelse, der eventuelt opkræves hos forbrugeren, vil ligge i størrelsesordenen svarende til 1 acontorate i det pågældende lejemål/ejendom. Sikkerhedsstillelsen vil blive frigivet, efter at forbrugeren har udvist et stabilt betalingsmønster i et år.
 
Renteberegning. Ved overskridelse af rateindbetalinger påføres restancen morarenter, fra den dato sagen overgår til inkasso, til betaling sker med den af Danmarks Nationalbank til enhver tid fastsatte officielle udlånsrente med tillæg på 8% p.a.
 
Ejer/lejerforhold. Lukker Gram Fjernvarme for varmen til en lejer med direkte kundeforhold på grund af manglende betaling/usikkert betalingsmønster samt manglende sikkerhedsstillelse, overgår  betalingsforpligtelsen for alle faste og variable bidrag til ejeren fra lukkevarselstidspunktet (dato for første lukkebesøg angivet i lukkebrev).
Gram Fjernvarme kan kræve sikkerhedsstillelse af ejeren inden levering til lejeren, hvis ejeren
gentagne gange har udlejet til lejere med direkte kundeforhold, ikke overholder betalingsforpligtelserne over for fjernvarmeselskabet.
Copyright © Gram Fjernvarme 2024